Tạo đề thi

28 Feb, 2020

Truy cập "Quiz -> Bài kiểm tra -> Tạo đề"

Gắn đề vào bài học

Ghi chú: Xem them phần cài đặt bài học

Xem kết quả