Chỉnh sửa giao diện trang chủ

28 Feb, 2020

B1: Truy cập “Website -> Bố cục -> Danh sách các trang -> Sửa trang chủ”

B2: Thêm các Section tùy theo nhu cầu và bắt đầu chỉnh sửa