Cài đặt tên miền riêng

28 Feb, 2020

B1: Mua tên miền của các bên thứ 3

B2: Tạo các bản ghi trong phần quản lý tên miền của bên thứ 3

B3: Truy cập Website -> Cài đặt -> Tên miền rồi nhập tên miền vừa tạo