Mã coupon

14 Jan, 2019

Mã coupon sử dụng khi bạn muốn Học viên tiến hành Thanh toán khóa học hoặc Membership sẽ được triết khấu theo % hoặc một số tiền xác định. Học viên chỉ việc nhập mã này vào ô Nhập mã khuyến mại khi tiến hành thanh toán.

 

Tại trang quản trị click Mã kích hoạt > Mã Coupon > Tạo coupon

Tại biểu mẫu bạn chọn thuộc tính mã, nhập số % hoặc số tiền cụ thể sẽ giảm khi Học viên sử dụng mã (nếu  <= 100 thì giá trị là % ngược lại là số tiền cụ thể), số lượng mã sẽ tạo. Danh sách mã được tạo sẽ hiển thị kèm trạng thái sử dụng của các mã.