Mã kích hoạt khóa học

14 Jan, 2019

Mã kích hoạt khóa học là một cách để học viên chuyển từ học viên miễn phí sang học viên trả phí với một hoặc nhiều khóa học, mỗi mã kích hoạt chỉ sử dụng được một lần.
> Chức năng chỉ hiển thị với Trường học cài đặt cách bán khóa học là Bán lẻ.

Tại trang quan trị click Mã kích hoạt > Mã kích hoạt khóa học > Tạo mã kích hoạt

Nhập số lượng mã muốn tạo và xác định khóa học áp dụng, danh sách mã được tạo sẽ hiển thị kèm trạng thái sử dụng của các mã.

Cung cấp mã kích hoạt khóa học cho Học viên và sử dụng mã kích hoạt qua chức năng Kích hoạt khóa học trên hệ thống học tập của học viên.