Cài đặt và sử dụng phòng học ảo

28 Feb, 2020

B1: Truy cập mục “Live” trên thanh menu

B2: Tạo lớp học

Lưu ý:

  • Học viên phải đăng ký tài khoản trước khi vào phòng học ảo
  • Nếu khóa học được gắn với phòng học ảo, khi phòng học ảo đến ngày kết thúc, khóa học sẽ tự bị ẩn đi trên trang chủ

B3: Mời học viên vào phòng

Lưu ý: Đối với các phòng học ảo gắn với khóa học được tạo trên trang, học viên có thể truy cập thẳng từ trang chủ mà không cần dẫn link

B4: Kiểm tra thiết bị

B5: Vào phòng