Thêm và chỉnh sửa nhân viên/giảng viên

28 Feb, 2020

B1: Truy cập “Cài đặt -> Nhân viên -> Thêm

B2: Phân các quyền cần thiết cho nhân viên

\

Lưu ý:

  • Giảng viên cần có quyền “Phòng học ảo” để truy cập phòng dạy trực tuyến
  • Chỉ “kế toán” và ADMIN có quyền xem toàn bộ đơn hàng