Giảng viên

11 Jan, 2019

Edubit hỗ trợ tạo các Giảng viên để phân vào các khóa học hoặc lớp học ảo, nếu mặc định không tạo giảng viên thì tài khoản đăng ký dịch vụ edubit sẽ là tài khoản Giảng viên.

THÊM GIẢNG VIÊN

Tại trang quản trị click Giảng viên > Thêm giảng viên > Nhập thông tin của giảng viên theo biểu mẫu.

Tiếp theo sẽ phân các quyền cơ bản cho Giảng viên gồm: Site, Khóa học hoặc Phòng học ảo. Xem hướng dẫn phân quyền theo liên kết sau:

>> https://edubit.vn/help/nguoi-dung/quan-tri-vien 

Giảng viên được tạo sẽ được hiển thị để gắn vào khóa học hoặc phòng học ảo khi khởi tạo.