Hướng dẫn xem kết quả và chấm điểm bài thi

25/09/2020 10:15

Từ menu chính “Quiz” chọn “ Kết quả”

Tương ứng với hai cách làm bài kiểm tra là học viên làm trong khóa học hoặc học viên làm ở link Quiz mà ta cũng có hai tab kết quả là " Khóa học" và " Link quiz"

Trên thanh tìm kiếm ta có thể tìm kiếm kết quả theo email học viên, theo nhóm hoặc theo bài học . Kết quả sau khi tìm kiếm ta chọn " Chi tiết"

Hệ thống sẽ hiển thị tên học viên làm bài, email, kết quả , thời gian làm, số câu tự luận trong câu . Để xem chi tiết câu trả lời của học viên, ta chọn " Chi tiết" 

Đây là màn hình chi tiết bài làm và kết quả của học viên.

Để chấm điểm tự luận cho học viên,ta kích vào số câu dưới phần " Số câu tự luận"

Đọc kết quả làm bài của học viên, sau đó chọn " Đúng" hoặc " Sai" . Nếu đúng thì hệ thống sẽ tự động cộng điểm tương ứng với số điểm mỗi câu hỏi được set lúc tạo đề thi.

Nếu câu tự luận đã được chấm thì trong phần chi tiết sẽ hiển thị " Đã chấm điểm"