Hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi

28/02/2020 10:45

Đầu tiên ta sẽ truy cập menu Quiz trên thanh menu . Có 6 loại câu hỏi bao gồm : Câu hỏi đúng sai, câu hỏi có 1 đáp án, câu hỏi hỏi nhiều đáp án, ghép đáp án, điền từ và tự luận.

Có hai cách để tạo câu hỏi là tạo trực tiếp từ hệ thống và import câu hỏi từ file excel

A. TẠO TRỰC TIẾP

1. Câu hỏi đúng sai

Bước 1 : Từ màn hình ngân hàng câu hỏi, chọn “ Đúng/sai”


Bước 2 : Để thêm mới câu hỏi người dùng nhấn vào nút “ Câu hỏi”

Bước 3Người dùng nhập nội dung câu hỏi(1), từ khóa, tích chọn đáp án đúng, điền ghi chú (nếu có) và nhấn “ Lưu lại”

2. Câu hỏi một lựa chọn

Bước 1 : Từ màn hình “Ngân hàng câu hỏi” , chọn “ Một lựa chọn”

Bước 2 : Để tạo câu hỏi mới, người dùng nhấn nút “ Câu hỏi”

Bước 3 : Nhập nội dung câu hỏi (1), các câu trả lời, chọn đáp án đúng sau đó nhấn “ Lưu lại” . Nếu câu hỏi có hơn 4 đáp án thì nhấn nút “ Thêm đáp án”(2) để thêm các đáp án mới. Sau khi nhập xong nội dung nhấn "Lưu lại".

 

3. Câu hỏi nhiều lựa chọn ta thực hiện tương tự câu một lựa chọn

4. Câu hỏi ghép đáp án

Bước 1 : Từ màn hình “Ngân hàng câu hỏi” , chọn “ Ghép đáp án

Bước 2 : Để tạo câu hỏi mới, người dùng nhấn nút “ Câu hỏi

Bước 3 : Nhập nội dung câu hỏi, từ khóa, câu hỏi và đáp án tương ứng sau đó nhấn nút “ Lưu lại”. Người dùng có thể thêm, bớt số lượng các câu ghép đáp án .

Để sửa hoặc xóa câu hỏi, từ màn hình “ Câu hỏi ghép đáp án” người dùng chọn các nút “sửa” hoặc “ xóa” để thực hiện.

5. Câu hỏi điền từ

Bước 1 : Từ màn hình “Ngân hàng câu hỏi” , chọn “ Điền từ

Bước 2 : Để tạo câu hỏi mới, người dùng nhấn nút “ Câu hỏi

Bước 3 : Nhập nội dung câu hỏi, từ khóa sau đó nhấn nút “ Lưu lại”.

Lưu ý : Với câu hỏi điền vào chỗ trống, sử dụng dấu [] và điền đáp án vào trong dấu ngoặc

             Vd: Hà Nội là [ thủ đô] của Việt Nam

6. Câu hỏi tự luận

Bước 1 : Từ màn hình “Ngân hàng câu hỏi” , chọn “ Tự luận

Bước 2 : Để tạo câu hỏi mới, người dùng nhấn nút “ Câu hỏi

Bước 3 : Nhập nội dung câu hỏi, từ khóa sau đó nhấn nút “ Lưu lại”.

B. TẠO CÂU HỎI BẰNG FILE EXCEL

Bước 1 : Từ màn hình câu hỏi ta nhấn vào " Import câu hỏi", sau đó nhấn " Tải xuống " để lấy mẫu.

Bước 2 : Dựa vào hướng dẫn trong file tải xuống, ta nhập câu hỏi ,gắn tag, danh sách đáp án và đáp án đúng ( Danh sách đáp án ngăn cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;) ) . Dưới đây là một mẫu tổng hợp cả 6 loại câu hỏi

Lưu ý : Với mỗi loại câu hỏi cần tách riêng ra các file, không gộp chung các loại câu hỏi vào chung một file tải lên

Bước 3 : Tùy thuộc vào loại câu hỏi mà ta muốn tải lên là gì, chọn màn hình cần tải lên, nhấn " Import câu hỏi" , tại màn hình Import chọn " Upload file" >> Chọn file cần tải lên sau đó nhấn " ok"

Như vậy là ta đã hoàn thành việc tạo câu hỏi bằng file excel !