Hướng dẫn tạo email Marketing

25/09/2020 10:29

Từ thanh menu chọn " Marketing" sau đó chọn " Gửi email". Tại màn hình danh sách email ta chọn " Chiến dịch mới"

Người dùng chọn đối tượng nhận email (1), tên chiến dịch (2), địa chỉ email (3) , hình ảnh đính kèm trong mail (4)

Lưu ý: đối với đối tượng nhận email là "địa chỉ email (3)" thì những email điền vào sẽ phải là những email tài khoản học viên trên website mới có thể gửi đi được.

Tiếp theo nhập nội dung email,để hệ thống gửi đúng tên học viên cần để cú pháp [full-name] trong đoạn văn cần gắn tên học viên vào.

Thiết lập thời gian gửi email (6), có thể gửi ngay hoặc hẹn thời gian gửi chiến dịch

Cuối cùng nhấn “ Gửi” hoặc “ Lưu nháp” để gửi hoặc lưu chiến dịch