Hướng dẫn tạo và quản lý đơn hàng

28/02/2020 13:43

A. TẠO MỚI ĐƠN HÀNG

Từ thanh menu chọn " Đơn hàng" . Ta có màn hình danh sách đơn hàng như sau :

Để tạo mới đơn hàng ta kích vào nút " Đơn hàng"

Người dùng cập nhật thông tin học viên (1) , các thông tin về quảng cáo (2), thông tin về sản phẩm tạo đơn hàng (3) sau đó nhấn “ Tạo đơn” . Hoặc xóa các thông tin vừa nhập, tạo lại đơn mới thì ta ta nhấn " Tạo lại".

Đơn hàng vừa tạo sẽ hiển thị trong phần danh sách đơn hàng. Người dùng có thể tìm kiếm đơn hàng theo thời gian tạo, hình thức thanh toán, trạng thái xử lý, sales tạo,trạng thái thanh toán, mã đơn , tên,email , số điện thoại của khách hàng . Hệ thống sẽ ưu tiên hiển thị những đơn đang ở trạng thái chưa thanh toán.

Để chỉnh sửa đơn hàng,cập nhật trạng thái cũng như gửi email  kích hoạt cho học viên người dùng nhấn vào trạng thái của đơn hàng muốn cập nhật thông tin.

Tại màn hình chi tiết đơn hàng sẽ thể hiện thông tin chi tiết của đơn hàng như thông tin người mua, thông tin về sản phẩm , thời gian mua, aff nếu có ..... Người dùng có thể cập nhật trạng thái cho đơn hàng (1), gửi email kích hoạt cho học viên (2) , chỉnh sửa khóa học (3) sau đó nhấn " Lưu chỉnh sửa"

Sau khi người dùng nhấn nút " Lưu chỉnh sửa " thì hệ thống sẽ lưu lại những thao tác đã thực hiện với đơn hàng (4)