Hướng dẫn tạo Landing mới

28/02/2020 14:01

Langding page còn gọi là các trang đích.  Khác với trang chủ thường chứa nhiều liên kết và điều hướng người dùng tới những trang khác trong website, trang đích chỉ có duy nhất một đường dẫn ở nút kêu gọi hành động , được thiết kế để làm nổi bât một sản phẩm hoặc một hành động nào đó.

Để tạo trang mới, từ màn hình chính chọn  “ Website” à “ Langdingpage” à “ Tạo mới trang

Nhập tiêu đề và đường dẫn url sau đó nhấn “OK

Để thêm nội dung cho trang , đi tới trang vừa tạo nhấn biểu tượng 

Người dùng thiết lập các thông số cho trang ladingpage vừa tạo.

Menu : Chức năng này dùng để thêm trang vào header của website

 Từ màn hình “ Thiết lập trang” người dùng  nhấn vào nút “ Sửa”

Tiếp theo nhấn “ Thêm link

Người dùng nhập tiêu đề (1), đường dẫn url (2), chọn mở tab luôn trên website hoặc mở một tab mới (3) , chọn chế độ hiển thị (4) sau đó nhấn “OK

Lưu ý : Để lấy link url (2) người dùng có thể tích vào biểu tượng xem trước  để hệ thống trỏ tới link cần lấy.

Sau khi thiết lập thành công, ở header của website sẽ hiển thị trang vừa tạo

Section Header :  Người dùng có thể cập nhật tiêu đề cho trang (1), tiêu đề phụ (2), hiển thị các nút lệnh (3) (ví dụ : Đăng ký) , thay đổi hình nền (4)

Để thêm các Section khác, người dùng chọn nút “ Thêm tiên ích

Nhấn vào biểu tượng dấu “+” những tiện ích muốn thêm hoặc nhấn “ Đóng” để quay lại màn hình chính. Những section vừa thêm ta kích vào phần " Sửa" để cập nhật nội dung cho section.

Cuối cùng nhấn nút “ Lưu bố cục trang” để lưu lại các thao tác vừa thực hiện.