Hướng dẫn tạo email Marketing

25/09/2020 10:29

Từ thanh menu chọn " Học viên" sau đó chọn " Gửi email". Tại màn hình danh sách email ta chọn " Chiến dịch mới"

Người dùng chọn đối tượng nhận email (1), tên chiến dịch (2), tiêu đề email (3) , hình ảnh đính kèm trong mail (4)

Tiếp theo nhập nội dung email,để hệ thống gửi đúng tên học viên cần để cú pháp [full-name] trong đoạn văn cần gắn tên học viên vào.

Thiết lập thời gian gửi email (6), có thể gửi ngay hoặc hẹn thời gian gửi chiến dịch

Cuối cùng nhấn “ Gửi” hoặc “ Lưu nháp” để gửi hoặc lưu chiến dịch