API kích hoạt khóa học cho học viên

19/10/2020 15:57

API url : 

https://edubit.vn/api/course/activate?name=aaa&phone=bbb&email=ccc&course_id=bbb&token=XXX

Trong đó:

Tham số Ý nghĩa
Method GET
email Là email của học viên.
name Là tên của học viên (Không cần thiết nếu email đã tồn tại trên hệ thống)
phone Là số điện thoại của học viên (Không cần thiết nếu email đã tồn tại trên hệ thống)
password Là mật khẩu tài khoản của học viên, nếu không truyền sẽ tạo mật khẩu ngẫu nhiên (Không cần thiết nếu email đã tồn tại trên hệ thống)
course_id

Mã khóa học. 

(Xem mã khoá học tại https://{domain}/manage#courses)

token

Là API Key trong Website -> Cài đặt -> API. 

(Xem token tại http://{domain}/manage#setting-api)

 

Nội dung trả về là  chuỗi JSON với HTTP code: 200

{

           status      <Mã trạng thái>

           message <Nội dung thông báo>

           data        <Thông tin user kích hoạt và khóa học kích hoạt>

}

 

Giá trị của Status:

  • OK - Thành công
  • TOKEN_ERROR: Sai Token
  • PARAM_NOTFOUND: Thiếu tham số >> Mô tả trong message
  • SITE_NOT_PAID: Trường free không được sử dụng >> Mô tả trong message
  • PARAM_INVALID: Tham số sai định đạng: mã học viên, mã khóa học
  • COURSE_ACTIVATED: Khóa học đã được kích hoạt
  • USER_NOTFOUND: User không tồn tại
  • COURSE_NOTFOUND: Khóa học không tồn tại
  • ACTION_ERROR: Action trong Api-url không phải là create