API kích hoạt khóa học cho học viên

19/10/2020 15:57

API url : 

https://edubit.vn/api/course/activate?user_id=aaa&course_id=bbb&token=XXX

Trong đó:

Tham số Ý nghĩa
Method GET
user_id Mã học viên.
course_id Mã khóa học.
token Là API Key trong Website -> Cài đặt -> API.

 

Nội dung trả về là  chuỗi JSON với HTTP code: 200

{

           status      <Mã trạng thái>

           message <Nội dung thông báo>

           data        <Thông tin user kích hoạt và khóa học kích hoạt>

}

 

Giá trị của Status:

  • OK - Thành công
  • TOKEN_ERROR: Sai Token
  • PARAM_NOTFOUND: Thiếu tham số >> Mô tả trong message
  • SITE_NOT_PAID: Trường free không được sử dụng >> Mô tả trong message
  • PARAM_INVALID: Tham số sai định đạng: mã học viên, mã khóa học
  • COURSE_ACTIVATED: Khóa học đã được kích hoạt
  • USER_NOTFOUND: User không tồn tại
  • COURSE_NOTFOUND: Khóa học không tồn tại
  • ACTION_ERROR: Action trong Api-url không phải là create