API lấy danh sách học viên đã đăng ký

29/10/2021 09:24

API url : 

https://edubit.vn/api/getListRegStudent?type=aaa&token=XXX

Trong đó:

Tham số Ý nghĩa
Method GET
type

Trạng thái tài khoản.

0 : Hoạt động 

1 : Tạm ngưng

2 : Xóa

token Là API Key trong Website -> Cài đặt -> API.

 

Nội dung trả về là  chuỗi JSON với HTTP code: 200

{

           status      : <Mã trạng thái>

           message : <Nội dung thông báo>

           data        :  <Danh sách data trả về>

}

 

Giá trị của Status:

  • OK - Thành công
  • TOKEN_ERROR: Sai Token
  • PARAM_NOTFOUND: Thiếu tham số >> Mô tả trong message
  • SITE_NOT_PAID: Trường free không được sử dụng >> Mô tả trong message
  • PARAM_INVALID: Tham số sai định đạng: mã học viên, mã khóa học