API lấy thông tin tiến trình học tập của học viên

29/10/2021 09:35

API url : 

https://edubit.vn/api/getProcessLearnStudent?email=xxx&course_id=xxx&version=xxx&token=XXX

Trong đó:

Tham số Ý nghĩa
Method GET
email Email học viên
course_id

Mã khóa học.

version Hỗ trợ phiên bản 1 và 2 (tùy chọn)
token Là API Key trong Website -> Cài đặt -> API.

Lưu ý: phiên bản 1 chỉ trả về dữ liệu bài học cuối cùng; phiên bản 2 bao gồm tất cả các bài học đã hoàn thành

Nội dung trả về là  chuỗi JSON với HTTP code: 200

{

           status      

           message 

  data       

}

 

Giá trị của Status:

  • OK - Thành công
  • TOKEN_ERROR: Sai Token
  • PARAM_NOTFOUND: Thiếu tham số >> Mô tả trong message
  • SITE_NOT_PAID: Trường free không được sử dụng >> Mô tả trong message
  • PARAM_INVALID: Tham số sai định đạng: mã học viên, mã khóa học