API tạo user mới

19/10/2020 15:56

API url : 

https://edubit.vn/api/user/create?name=aaa&phone=bbb&email=ccc&password=ddd&token=XXX

Trong đó:

Tham số Ý nghĩa
Method GET
name Họ và tên học viên.
phone Số điện thoại.
email Địa chỉ email.
password Mật khẩu truy cập. Nếu không nhập thì edubit sẽ sinh ra ngẫu nhiên mật khẩu 8 ký tự.
token Là API Key trong Website => Cài đặt => API.

 

Nội dung trả về là  chuỗi JSON với HTTP code: 200

{

           status      :  <Mã trạng thái>

           message  <Nội dung thông báo>

           user_id     :  <Mã học viên>

  password :  <Mật khẩu truy cập>

}

 

Giá trị của Status:

  • OK - Thành công  >> Sẽ có mã học viên
  • TOKEN_ERROR: Sai Token
  • PARAM_NOTFOUND: Thiếu tham số >> Mô tả trong message
  • PARAM_INVALID: Tham số sai định đạng: số điện thoại, email,..
  • USER_EXISTED: Sđt, Email đã tồn tại  >> Trả về user_id
  • ACTION_ERROR: Action trong Api-url không phải là create