Quản trị viên

11 Jan, 2019

Edubit hỗ trợ bạn tạo tài khoản và phân quyền sử dụng các chức năng trong trang quản trị, tại trang quản trị click Users > Thêm user

Nhập địa chỉ Email, lựa chọn các tùy chọn (nếu có), tài khoản tạo thành công sẽ được hiển thị trong danh sách Users. Cần phân quyền cho người dùng vừa tạo bằng cách click Phân quyền trên người dùng và lựa chọn quyền theo chức năng muốn phân cho người dùng này và từ cấp cha xuống cấp con.

Sau khi phân quyền xong, người dùng đã có thể đăng nhập vào trang quản trị của trường.