Cài đặt thanh toán

28 Feb, 2020

B1: Truy cập "Website -> Cài đặt -> Thanh toán"

B2: Chọn các hình thức thanh toán

  • Thanh toán online tự động

Ghi chú: Với hình thức này, khách hàng sau khi thanh toán thành công sẽ tự động được kích hoạt khóa học

 

  • Thanh toán thủ công: Chuyển khoản/COD

Ghi chú: Đối với 2 hình thức này, ADMIN/Giảng viên phải xác nhận đơn hàng thủ công bằng cách quản lý đơn hàng