Quản lý/Duyệt đơn hàng

28 Feb, 2020

B1: Truy cập “Đơn hàng” trên thanh menu

B2: Tìm mã đơn hàng cần duyệt và click vào trạng thái của đơn hàng đó

B3: Duyệt đơn hàng

Lưu ý: Trường hợp duyệt đơn hàng chỉ xảy ra khi học viên mua khóa học qua hình thức chuyển khoản hoặc COD