Học viên đăng ký

14 Jan, 2019

Danh sách các học viên đăng ký tài khoản trên Trường học của bạn được liệt kê đầy đủ, tại trang quản trị click Học viên > Học viên đăng ký

Bạn có thể xem thông tin, chỉnh sửa học viên từ danh sách.

Các hành động trên Học viên:

  • Nhóm học viên: Dùng để phân loại và gán khóa học cụ thể hoặc gói khóa học cho các thành viên.
  • Học viên đã tham gia khóa học: Những học viên đã mua khóa học từ trang khóa học, có thể tự thêm học viên tham gia khóa học từ trang quản trị
    > Chức năng này chỉ hiển thị với cài đặt bán khóa học là Bán lẻ
  • Membership: Những học viên đã nâng cấp gói membership, có thể tự thêm học viên tham gia gói membership từ trang quản trị
    > Chức năng này chỉ hiển thị với cài đặt bán khóa học là Membership