Tạo câu hỏi & Bài kiểm tra

07 Jan, 2019

Hệ thống xây dựng thành các kho Câu hỏi và kho Bài kiểm tra dạng trắc nghiệm và tự luận, bạn sẽ soạn các nội dung trước và sử dụng cho các bài học.

TẠO CÂU HỎI
Tại trang quản trị chọn chức năng Câu hỏi > Ngân hàng câu hỏi

Hệ thống hỗ trợ nhiều dạng câu hỏi để bạn soạn nội dung bao gồm: Đúng sai, Một lựa chọn, Nhiều lựa chọn, Ghép đáp án, Điền từ, Tự luận. Hệ thống sẽ chấm điểm tự động khi học viên luyện tập loại trừ câu hỏi dạng Tự luận do vậy bạn phải nhập đầy đủ Câu hỏi, Các đáp án và Câu trả lời đúng.

Click chọn một dạng câu hỏi và tiến hành Tạo mới nhập các thông tin câu hỏi & các đáp án theo mẫu yêu cầu.

TẠO BÀI KIỂM TRA
Bài kiểm tra là tổng hợp các câu hỏi từ kho câu hỏi đã soạn trước đó thành một bài kiểm tra, bài kiểm tra sẽ được gắn vào bài học hoặc sau mỗi bài học video để học viên luyện tập.

Tại trang quản trị chọn chức năng Câu hỏi > Bài kiểm tra > Tạo đề để soạn một bài kiểm tra.

Tiếp đến bạn cấu hình các thông tin cơ bản cho đề gồm: Tên, Thời gian làm bài, Điểm đạt và nhặt các câu hỏi từ kho câu hỏi để tạo một bài kiểm tra hoàn chỉnh.