Tạo khóa học

28 Feb, 2020

B1: Truy cập trên thanh menu “Khóa học”

B2: Thêm khóa học mới

B3: Thêm nội dung cho bài học

Truy cập phần “sửa” của khóa học

​​​​​​​