Ghi hình

10 Jan, 2019

Hình ảnh bảng viết hoặc Chia sẻ màn hình của Giảng viên khi sử dụng lớp học ảo được lưu lại dưới dạng video khi kết thúc buổi học. Khi kết thúc buổi học hệ thống Edubit sẽ xử lý video để người tham gia xem lại, thời gian xử lý video tối đa là 1 ngày.

Xem Record tại trang quản trị bạn làm như sau: Phòng học ảo > Chọn lớp học > Record

Để xem Record Video từ trang học viên bạn làm như sau: 

Khóa học của tôi > Record hoặc Khóa học của tôi > Click tên khóa học > Tab Record 

Click vào từng file để xem video.