Thêm học viên

08 Jan, 2019

Tại trang quản trị bạn truy cập Phòng học ảo > Click chọn lớp muốn thêm học viên > Học viên

Hệ thống hỗ trợ một số cách để thêm học viên vào lớp học ảo gồm:

  1. Mời học viên qua email: Nhập địa chỉ email học viên và hệ thống sẽ gửi một liên kết tham gia lớp vào email học viên.
  2. Thêm trực tiếp tài khoản học viên: Đối với những học viên đã có tài khoản trên Trường hoặc đã tham gia Khóa học.
  3. Chia sẻ đường link tham gia lớp học

Trên màn hình Học viên bạn click Mời học viên và chọn các tùy chọn tương ứng hoặc copy Link chia sẻ gửi cho người tham gia.

Người tham gia sẽ cần đăng ký một tài khoản để tham gia lớp học, sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy danh sách người tham gia trong tab Học viên.